ثبت ایده

ایده خود را ثبت نمایید

برای ثبت استارتاپ خود در شتابدهنده تخصصی صحرا فرم زیر را تکمیل کنید
و یا برای راحتی و سادگی هر آنچه لازم است تا استارتاپ شما توسط کمیته ارزیابی ما انتخاب شود به آدرس accelerator@esahra.ir ارسال کنید

* پر کردن تمام موارد الزام است

معرفی اعضا اصلی:

آیا استارتاپ خود را ثبت کرده اید؟